วิสัยทัศน์
 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

     

        ทศพิธราชธรรมนำวิถี
     มุ่งน้อมนำธรรมชาติในชีวี
     พัฒนาเทคโนโลยี
     ภาษาไทยสู่เยาวชน
       (๒๕๔๐-๒๕๕๒ )

      พัฒนามนุษย์สู่การเรียนรู้
      และพัฒนาศักยภาพ
   เพื่อความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่
            สู่สังคมโลก...........

https://www.facebook.com/kruthai40

เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย โดย ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ โดย ครูสุรินทร์ ยิ่งนึก ผลงานเชิงประจักษ์ ว.13

Members

Notes

"จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" จากรุ่นสู่รุ่น"

นักเรียนจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนตันแบบในฝัน วิถีพุทธกัลยาณมิตร โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 

Created by Surin yingneuk Oct 24, 2013 at 10:43am. Last updated by Surin yingneuk Jan 7, 2021.

ด้านความรู้ความสามารถ

ส่วนที่ ๑  การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

              จำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ (๖๐ คะแนน)

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ หรือ ในงานที่รับผิดชอบ

              จำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ (๔๐ คะแนน)…

Continue

Created by Surin yingneuk Mar 18, 2021 at 7:00am. Last updated by Surin yingneuk Mar 18, 2021.

นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา…

Continue

Created by Surin yingneuk Jan 7, 2021 at 9:22am. Last updated by Surin yingneuk Jan 8, 2021.

 

เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ยุค 4.0

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน
ที่เป็นคุณครู นักเรียน และนักการศึกษา.....ทุกท่านครับ

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ในการนิเทศ
การศึกษาและสร้างเครือข่ายครูดีเพื่อศิษย์ที่เน้นผล Outcomes ในระบบการศึกษา
        2. เพื่อใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์
        3. เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยและพัฒนาการศึกษาออนไลน์ (R&D-Education) นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ว.13 
        #การอ่าน #การอ่านวิจารณญาณ #การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
        สนใจการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม อ่านหนังสือดีที่ร้านค้าออนไลน์ : บ้านครู

 

Blog Posts

"คุณหญิงกัลยา" จี้โรงเรียนเขียนโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ โรงเรียนละ 2 ล้าน

Posted by Surin yingneuk on March 17, 2021 at 5:00am 1 Comment

15มี.ค.64- ที่หอประชุมคุรุสภา - กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรี ศธ. รักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ.  กล่าวนโยบายให้แก่ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกจังหวัด ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้แผนดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมาก ศธ.พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสานต่อนโยบายนี้ให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น  349 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน 183 แห่ง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจำนวน 77 แห่ง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง (Stand Alone) จำนวน 89 แห่ง เพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในปี 2564 นี้…

Continue

ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)

Posted by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am 10 Comments

ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำเพื่อรายงานผลงาน

ปลูกสร้างความคิด จิตใจ ความดี การกระทำของครูเพื่อศิษย์ครูผู้สร้างศิษย์     และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ผลงานเทียบเคียง) ข้อ ๒.๔.๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖

ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานชัดเจน

พัฒนาตนเองด้านการผลิตและวิจัยสื่อนวัตกรรม ผ่านการประเมินที่มีมาตรฐานระดับประเทศ สอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้นำการใช้หลักสูตร จนเป็นครูต้นแบบของ ศธ.มีครูเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้…

Continue

รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ

Posted by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am 0 Comments

คุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ. …
Continue

ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ.

Posted by Surin yingneuk on December 21, 2020 at 9:30am 0 Comments

ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ. …
Continue

Forum

การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"

Started by Surin yingneuk in Uncategorized. Last reply by Surin yingneuk May 20, 2022. 12 Replies

นำเสนอเพื่อพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ" การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย การสนทนา การปรึกษาหารือ, Forum เวทีนำเสนอรูปแบบใหม่เอกสารหลักฐานประกอบคำชี้แจง  เพื่อขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๒๐๖.๓ /๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์…Continue

Tags: เชิงประจักษ์, เชี่ยวชาญ, ว.13

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

Started by Surin yingneuk in Sample Title May 18, 2022. 0 Replies

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…Continue

Tags: หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

Started by Surin yingneuk in Sample Title Apr 26, 2021. 0 Replies

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…Continue

Tags: 24, เมษายน, 2564, เมื่อวันที่, กฤษฎีกา

เสนอ"คนละครึ่ง"วิชาการ-กิจกรรม"เด็กนักเรียน

Started by Surin yingneuk in Sample Title Dec 21, 2020. 0 Replies

รมว.ศึกษาธิการเสนอ"คนละครึ่ง"วิชาการ-กิจกรรม"เด็กนักเรียน             21ธ.ค.63- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตนเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งจะเป็นการปรับลดชั่วโมงเรียนในห้องเรียนลงด้วยการแบ่งชั่วโมงวิชาการครึ่งหนึ่งและชั่วโมงการทำกิจกรรมอีกครึ่งหนึ่ง…Continue

Tags: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครู, การปรับลดภาระงานครู, ผู้เรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่

การพิจารณา (ด้านที่ ๓) ด้านผลการปฏิบัติงาน

Started by Surin yingneuk in Uncategorized. Last reply by Surin yingneuk Dec 3, 2020. 3 Replies

สื่อนำเสนอเพื่อการประเมิน วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ว.13 เชิงประจักษ์  ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ สธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สําหรับให้คณะกรรมการการประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นคู่มือในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม…Continue

Tags: ผลการปฏิบัติงาน, ด้านที่๓, ครูเชี่ยวชาญ

การพิจารณา (ด้านที่ ๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

Started by Surin yingneuk in Uncategorized. Last reply by Surin yingneuk Dec 3, 2020. 5 Replies

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ สธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สําหรับให้คณะกรรมการการประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นคู่มือในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้…Continue

Tags: มีวินัย, ด้านที่๑, ครูเชี่ยวชาญ

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40.

  Sign Up

   
   
   

     9/12/2012
  Flag Counter

  Latest Activity

  Surin yingneuk posted a note

  การฟ้องศาลปกครอง

  ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
  Sep 8, 2022
  Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
  Aug 26, 2022
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
  " เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
  Jul 24, 2022
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
  "ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
  Jul 24, 2022
  Surin yingneuk posted a status
  "มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
  Jul 24, 2022
  Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
  "สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
  May 20, 2022
  Surin yingneuk posted a discussion

  แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

  17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
  May 18, 2022
  Surin yingneuk posted videos
  May 18, 2022
  Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
  "https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
  May 16, 2022
  Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
  "https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
  May 16, 2022
  Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
  Jan 18, 2022
  Surin yingneuk posted a status
  "(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
  Sep 20, 2021
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
  "ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
  Sep 3, 2021
  Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
  Sep 3, 2021
  Maris A updated their profile
  Apr 26, 2021
  Surin yingneuk posted a discussion

  ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

  ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
  Apr 26, 2021

  Events

  Photos

  • Add Photos
  • View All

  About

  © 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service