การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"

นำเสนอเพื่อพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"

 การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย
การสนทนา การปรึกษาหารือ, Forum เวทีนำเสนอรูปแบบใหม่

เอกสารหลักฐานประกอบคำชี้แจง
 เพื่อขอทบทวน มติ ก.ค.ศ.
ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๒๐๖.๓ /๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สำหรับผู้ส่งผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.๑๓ / ๒๕๕๖

ที่ส่งคำขอตามหนังสือที่ ศธ. ๐๒๐๖.๓/๐๑๗๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ก.ค.ศ. มีมติให้ทบทวน กรณีผลการพิจารณามีความคลาดเคลื่อน

 

นายสุรินทร์  ยิ่งนึก

ข้าราชการบำนาญ อดีต ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Views: 593

Reply to This

Replies to This Discussion

ที่ พิเศษ บ้านกมลพิชชา เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ ๔
ตำบลลาดงา อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๒ กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว๑๓/๒๕๕๖
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

อ้างถึง ๑.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓.หนังสือ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ที่ ศธ ๐๔๒๓๓.๔๑/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
๔.ประกาศ สพม. เขต ๓ เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕.ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๖.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๘๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗.หนังสือ สพฐ. ที่ ๐๔๐๐๙/๓๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๘.หนังสือ สพม. เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๓๓/๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๙.หนังสือบันทึกข้อความ ที่ พิเศษ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๐.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๐๖๕๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๑.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๒.หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ ชุด
๒.แผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ แผ่น
๓.สำเนาแบบ ก.พ.๗ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยข้าพเจ้า นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ข้าราชการบำนาญ อดีต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา เดิมเคยดำรงตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เคยส่งผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยส่งคำขอตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดหนังสืออ้างถึง (๓) (๔) (๕) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหนังสือผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่งแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง (๖), (๗), (๘) จากหนังสืออ้างถึงดังกล่าว ในหนังสืออ้างถึง (๖) ส่งผลให้ผู้ส่งคำขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ข้าพเจ้าได้ขอร้องทุกข์/ทบทวนมติก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑ ตามหนังสืออ้างอิง (๙) ก.ค.ศ.แจ้งผลยืนยันมติเดิมดังเอกสารอ้างอิง (๑๐) ตามที่มีหนังสือที่อ้างถึง (๑๑), (๑๒) ให้ผู้ที่ได้รับผลจากการพิจารณา มติ ก.ค.ศ. มีความคลาดเคลื่อน ได้ทำการทบทวนตามแบบ ก.ค.ศ. กำหนด สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑), (๒), (๓) ในเวลาที่กำหนด ภายใน ๙๐ วัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กำหนดส่ง ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาทบทวน มติ ก.ค.ศ. ตามแบบ ก.ค.ศ. กำหนดเสร็จเรียบร้อย จึงส่งเอกสาร
ตาม(๑), (๒), (๓) ครบถ้วนภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ยิ่งนึก)
ข้าราชการบำนาญ
อดีต ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ย้อนเวลาดำเนินการ(ทบทวนตนเอง)

 2559 กุมภา มีนา เมษา พฤษภา ..สิงหา
 2560
 2561

 2562
 2563

 ย่างเข้าปีที่ 6
 2564 .......

****โดยส่งคำขอตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดหนังสืออ้างถึง
(๓) หนังสือ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ที่ ศธ ๐๔๒๓๓.๔๑/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
(๔) ประกาศ สพม. เขต ๓ เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๕) ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหนังสือผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่งแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง
(๖) หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๘๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
(๗) หนังสือ สพฐ. ที่ ๐๔๐๐๙/๓๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
(๘) หนังสือ สพม. เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๓๓/๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จากหนังสืออ้างถึงดังกล่าว ในหนังสืออ้างถึง (๖)
ส่งผลให้ผู้ส่งคำขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ข้าพเจ้าได้ขอร้องทุกข์/ทบทวนมติก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑ ตามหนังสืออ้างอิง
(๙) หนังสือบันทึกข้อความ ที่ พิเศษ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ก.ค.ศ.แจ้งผลยืนยันมติเดิมดังเอกสารอ้างอิง
(๑๐) หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๐๖๕๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่มีหนังสือที่อ้างถึง
๑๑.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๒.หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ให้ผู้ที่ได้รับผลจากการพิจารณา มติ ก.ค.ศ. มีความคลาดเคลื่อน ได้ทำการทบทวนตามแบบ ก.ค.ศ. กำหนด สิ่งที่ส่งมาด้วย

(๑), (๒), (๓) ในเวลาที่กำหนด ภายใน ๙๐ วัน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กำหนดส่ง ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหว

รียนสมาชิก..จากการนำเข้าสู่วาระการประชุมของอนุก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับวิทยฐานะ

20 ตุลา 63

ได้ข้อสรุปดังนี้
ก.ค.ศ.จะนำแนวทางเพื่อมีมติเห็นชอบในวันที่ 26 ตุลาคม 63 คือ
1. กรณีรางวัลตรง153คนดำเนินการได้เลย
2.(รางวัลตรงครบ+ผลงานเทียบเคียง 101 คน
3. รางวัลตรงไม่ครบ+ผลงานเทียบเคียง 1515 คน
4. ผลงานเทียบเคียง 164 คน

 ****คนที่ฟ้อง16 คนที่เรื่องถึงศาลและก.ค.ศ.ทราบแล้ว
3. กรณีไม่ฟ้องดำเนินการได้เลยแต่จะนำมาพิจารณาดังนี้
รางวัลตรง2 รวมกับผลงานเทียบเคียง 1 รวมกับเทียบเคียง
ผลงานเทียบเคียงทั้งหมด


รวม 1933 คน
.

ข่าวความเคลื่อนไหว

        ต้นเดือน ธันวา 63 มีการเสนอชื่อคณะกรรมการฯผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีวิทยฐานะ ที่เข้าใจเนื้องานตามเกณ์ ว.13เชิงประจักษ์มาจาก ว.13 เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา แต่งตั้ง ต่อไป

ข้อพึงระวัง สำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 13 (ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์) ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้ง ๔ สายงาน
(สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา)
ซึ่งเข้าใจ(คิด)ว่าตนเองได้รับรางวัลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว
จะได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามคำขอ ซึ่งอาจเข้าใจผิด

การที่ท่านได้รับรางวัลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กำหนดนั้น
ถือว่าท่านเข้าสู่ลู่วิ่งเพื่อเอาชนะหลักเกณฑ์การประเมิน

เพราะท่านจะต้องได้รับการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เช่นเดียวกับ ว ๑๗ ถ้าท่านไม่ผ่านด้านใดด้านหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของในแต่ละด้าน ก็ถือว่าท่านไม่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ

ซึ่งการประเมินทั้ง ๓ ด้าน มีข้อพึงระวังดังนี้

 • ด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามวิชีพ มีการประเมิน ๕ ประเด็น (ด้านนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหามาก)
  ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถตามสายงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน
  ด้านนี้จะพบปัญหาส่วนที่ ๑ คือการเป็นผู้มีความสามารถตามสายงาน(การจัดการเรียนรู้ การบริหาร การนิเทศ) เพราะไม่มีร่องรอย หลักฐาน ที่ถึงความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔ ระดับ(ต้องการให้ศึกษาให้ละเอียด)
  ส่วนที่ ๒ ไม่ค่อยมีปัญหา
 • ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานตามสายงาน มี ๓ ส่วนที่ต้องประเมิน
 • ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพ ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ผลการประเมิน จะไม่ค่อยมีปัญหา
 • ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ส่วนนี้มีปัญหามีประเด็นให้เขียน ๔ ประเด็น แต่นำเสนอไม่เข้ากับเกณฑ์การประเมินเป็นส่วนใหญ่ และ
 • ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ส่วนนี้ก็มีปัญหา นำเสนอไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่เสนอไว้ให้ โดยเฉพาะเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ต้องการให้ระมัดระวัง ดังนั้นเพื่อให้การเสนอขอตาม ว ๑๓ ประสบผลสำเร็จได้รับการอนุมัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด

ข่าวความเคลื่อนไหว 17 มีนาคม 2564 มติชน

*คาดว่า จะเริ่มประกาศ ปลายมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2564

ติดตามข่าว ขีดเส้นใต้ไว้ติดตาม

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,933 ราย ยื่นขอทบทวนมติคณะกรรมการ ก.ค.ศ.กรณีระบุให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว13 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ คาดว่าเร็ว ๆ นี้น่าจะประกาศผลการทบทวนได้ สาเหตุที่ใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนานเพราะมีรายละเอียดมาก ตนเองก็ไม่สามารถไปกดดันคณะอนุกรรมการฯ ได้

https://siamrath.co.th/n/335066

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"


ADVERTISEMENT

วันที่ 28 มี.ค.ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายอาทร บุญคุ้มครอง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม (ว 13 ) ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทบทวนพิจารณารับรองคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินหลังไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับผลกระทบตาม (ว 13) ประกอบด้วยครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งประเทศกว่า 1,933 ราย และสมาชิก 100 นาย ทั่วประเทศ รวมพลังเดินหน้าเรียกร้องคืนสิทธิการรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์และวิธีการ (ว 13) ในการเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการพิจารณารับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินจากมติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

ทั้งนี้เมื่อปี 2559 มีครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ จำนวน 5337 ราย ผลการพิจารณาได้รับการรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จำนวน 400 รายเศษ เป็นผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะที่เสนอรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (รางวัลตรง) ทั้งสิ้นส่วนผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงได้กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป(ผลงานเทียบเทียบเคียง) ไม่ได้รับการรับรองแต่อย่างใด

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ก.ค.ศ.ออกมติให้ผู้ไม่ได้รับรองคุณสมบัติที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ในปีดังกล่าว ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ.ได้หากเห็นว่า ก.ค.ศ. คลาดเคลื่อน โดยมีผู้ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. จำนวน 1933 ราย ซึ่งขณะนี้ ก.ค.ศ.ได้พิจารณาและรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพียง 163 ราย ที่เป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (รางวัลตรง) ทั้งหมด กรณีผลงานเทียบเคียงที่ก.ค.ศ. เคยรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินและอนุมัติมาแล้ว จำนวน 53 ผลงาน ซึ่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เสนอขอผลงานเทียบเคียงเดียวกันแต่ไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ จึงไม่ได้รับความเป็นธรรม และเชื่อว่า ก.ค.ศ. ละเมิดหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งศาลปกครองพิษณุโลกได้ออกคำพิพากษากรณี

นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ยื่นฟ้อง ก.ค.ศ. ไม่รับรองผลงานเทียบเคียง ลำดับที่ 1 และ 2 โดยให้เหตุผลว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติไม่รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติแต่ผู้ฟ้องคดีนำมาเสนอเป็นผลงานเทียบเคียงจึงไม่สามารถเทียบเคียงได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศาลพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้อง

ก่อนหน้านี้เครือข่ายร้องขอความเป็นธรรมต่อเลขาธิการ ก.ค.ศ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้ ก.ค.ศ. ชลอการพิจารณาการขอทบทวนไว้เป็นการชั่วคราว และเสนอตั้งคณะกรรมภาคีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาแก้ปัญหา แต่ ก.ค.ศ. ไม่ชลอการพิจารณา และไม่หาแนวทางแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด กลับดำเนินการพิจารณาการขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. และไม่แก้ปัญหา อุปสรรคความไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด พิจารณาวันๆ ละประมาณ 200 ราย ซึ่งเป็นการพิจารณาที่ขาดความเป็นธรรม ผิดปกติ ไม่ให้ความเสมอภาคผลงานเทียบเคียงที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร เสนอขอทบทวน ด้วยการชี้แจงองค์ประกอบตามข้อ 13 ของผลงานเทียบเคียง 4 องค์ประกอบอย่างชัดเจนแล้ว สนับสนุนเอกสาร หลักฐาน ผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ผู้ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. รางวัลสูงสุดระดับชาติอีกจำนวนหนึ่ง และคำขอทบทวนที่มีผลงานเทียบเคียงด้วยจำนวนประมาณ 1600 ราย ไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเลยสักราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบั่นทอนขวัญ กำลังใจ เพิ่มความเครียด ความวิตกกังวล ต่อผู้เสนอขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ที่รอคอยด้วยความหวังมาเป็นเวลานานร่วม 6ปี กลับไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินแต่อย่างใด

วันนี้จึงมาอ่านแถลงการณ์ และข้อเรียกร้องต่อ รมว.ศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ ได้มอบหมายให้ตัวแทนมารับเรื่องและสั่งการให้ ก.ค.ศ หรือหยุดการประกาศผลคุณสมบัติ ผู้เข้ารับการประเมิน การขอทบทวนมติ กคศ.ไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาและรอคำสั่งศาลปกครองสูงสุดกรณีที่มีการฟ้องกยทไปแล้ว 2.ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการพิจารณาคุณสมบัติ ดังกล่าว โดยให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 3.ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอมติ ก.ค.ศ.เพื่อเห็นชอบเยียวยา อนุโลมรับรองคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินเฉพาะผลงานดีเด่นที่เคยรับรองและอนุมัติมาแล้วจำนวน 53 รายการ และผลงานดีเด่นอื่นที่ชี้แจงองค์ประกอบตามข้อ 13 โดยยึดตามแนวทางคำพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งตัวแทนรัฐมนตรีลงมารับขึ้นไปพูดคุยปัญหา เบื้องต้นโดยรับปากจะนำขัอเรียกร้องยื่นให้รัฐมนตรีเผื่อดำนินการต่อไป


https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927

เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน

เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม
รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน

        โดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับผลกระทบตาม ว 13 ที่ประกอบด้วยครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งประเทศ จำนวน 1933 ราย นำโดยนายอาทร บุญคุ้มครอง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับผลกระทบตาม ว 13 พร้อมสมาชิก กว่า 100 นาย ทั่วประเทศ รวมพลังเดินหน้าเรียกร้องคืนสิทธิการรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์และวิธีการ ว 13 ในการเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณารับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินจากมติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 ได้มีครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ จำนวน 5337 ราย ผลการพิจารณาได้รับการรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จำนวน 400 รายเศษ เป็นผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะที่เสนอรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (รางวัลตรง) ทั้งสิ้น ส่วนผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงได้กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ผลงานเทียบเทียบเคียง) ไม่ได้รับการรับรองแต่อย่างใด

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ก.ค.ศ.ออกมติให้ผู้ไม่ได้รับรองคุณสมบัติที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ในปีดังกล่าว ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ได้หากเห็นว่า ก.ค.ศ.คลาดเคลื่อน ได้มีผู้ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. จำนวน 1933 ราย ซึ่งขณะนี้ ก.ค.ศ.ได้พิจารณาและรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพียง 163 ราย ที่เป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (รางวัลตรง)ทั้งหมด กรณีผลงานเทียบเคียงที่ ก.ค.ศ.เคยรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินและอนุมัติมาแล้ว จำนวน 53 ผลงาน ซึ่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เสนอขอผลงานเทียบเคียงเดียวกันแต่ไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ จึงไม่ได้รับความเป็นธรรม และเชื่อว่า ก.ค.ศ. ละเมิดหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งศาลปกครองพิษณุโลกได้ออกคำพิพากษากรณี

นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ฟ้อง ก.ค.ศ.ไม่รับรองผลงานเทียบเคียง ลำดับที่ 1 และ 2 โดยให้เหตุผลว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติไม่รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติแต่ผู้ฟ้องคดีนำมาเสนอเป็นผลงานเทียบเคียงจึงไม่สามารถเทียบเคียงได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศาลพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้อง

ก่อนหน้านี้เครือข่ายร้องขอความเป็นธรรมต่อทั้งเลขาธิการ ก.ค.ศ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้ ก.ค.ศ.ชะลอการพิจารณาการขอทบทวนไว้เป็นการชั่วคราว และเสนอตั้งคณะกรรมภาคีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาแก้ปัญหา แต่ ก.ค.ศ.ไม่ชะลอการพิจารณา และไม่หาแนวทางแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด กลับดำเนินการพิจารณาการขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. และไม่แก้ปัญหา อุปสรรคความไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด พิจารณาวันๆ ละประมาณ 200 ราย ซึ่งเป็นการพิจารณาที่ขาดความเป็นธรรม ผิดปกติ ไม่ให้ความเสมอภาคผลงานเทียบเคียงที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร เสนอขอทบทวน

ด้วยการชี้แจงองค์ประกอบตามข้อ 13 ของผลงานเทียบเคียง 4 องค์ประกอบอย่างชัดเจนแล้ว สนับสนุนเอกสาร หลักฐาน แต่จากผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ผู้ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ.รางวัลสูงสุดระดับชาติอีกจำนวนหนึ่ง และคำขอทบทวนที่มีผลงานเทียบเคียงด้วยจำนวนประมาณ 1,600 ราย ไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเลยสักราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบั่นทอนขวัญ กำลังใจ เพิ่มความเครียด ความวิตกกังวล ต่อผู้เสนอขอทบทวนมติ ก.ค.ศ.ที่รอคอยด้วยความหวังมาเป็นเวลานานร่วม 6 ปี กลับไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมินแต่อย่างใด

1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ ก.ค.ศ หรือหยุดการประกาศผลคุณสมบัติ ผู้เข้ารับการประเมิน การขอทบทวนมติกคศไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาและรอคำสั่งศาลปกครองสูงสุดกรณีที่มีการฟ้องกยทไปแล้ว
2.ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการพิจารณาคุณสมบัติ ดังกล่าว โดยให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

3.ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอมติ ก.ค.ศ.เพื่อเห็นชอบเยียวยา อนุโลมรับรองคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินเฉพาะผลงานดีเด่นที่เคยรับรองและอนุมัติมาแล้วจำนวน 53 รายการ และผลงานดีเด่นอื่นที่ชี้แจงองค์ประกอบตามข้อ 13 โดยยึดตามแนวทางคำพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก

สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ.
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556

01 สรุปผล ว 13 final

RSS

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

 • Add Photos
 • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service