ต้องการ ต้องทำ ต้องเริ่ม

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ มุ่งสร้างเด็กไทยไปให้ถึง Thailand 4.0 อย่างฉลาด และรู้เท่าทัน

Thailand 4.0 เป็นอย่างไร, ทำไมต้องไปให้ถึง ?

นี่เป็นคำถามที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาคำตอบให้ได้.. “แต่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจ”..มุ่งแต่จะไปให้ถึงเร็วที่สุด ทั้ง ๆที่ยังไม่รู้ชัดว่า “มันคืออะไร ?”..อยู่ที่ไหน ?..ไปถึงแล้วจะเป็นอย่างไร ?..

สังคม 4.0 เป็นสังคมดิจิทัล
***แม้นไม่ดิ้นรนไปหามัน มันก็จะโหมกระหน่ำเข้าครอบงำประเทศไทย และคนไทยอย่าง “ไม่มีทาง” หลีกเลี่ยงได้ เพราะมันเป็น “กระแสพัฒนาการของโลก World development”

เมื่อเป็นเช่นนี้..
***ก็มีแต่การศึกษาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของกระแสโลก learning of the real world.” เท่านั้น ที่จะ “สร้างคุณภาพผู้เรียน” ให้รู้เท่าทัน มีปัญญาเป็นของตนเอง มีความเข้าใจ แยกแยะ และรู้จักคิด หาวิธีนำมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดด้วยจิตสำนึกของ มนุษยธรรม Humanity..คุณธรรม Moral..ความผาสุกส่วนตน Well-beingม, ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ระบบการศึกษา “ต้องตื่นตัวเพียงไร” ในสังคม Thailand 4.0 เป็นต้นว่า..

>อะไรๆก็อินเตอร์เนท เป็นระบบเซ็นเซอร์, และปัญญาประดิษฐ์ Internet of Things, Sensors, Artificial Intelligence
***เรื่องของ Internet สำคัญที่สุดในโลกของการเรียนรู้ทั่วโลก..รัฐจำเป็นต้องจัดหาให้มี Internet เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกโรงเรียน ทั่วหัวระแหงของประเทศไทย..เมื่อ Internet เข้าถึง “เทคโนโลยีการศึกษาก็เข้าถึง”..คุณครูก็สามาร “ปรับใช้ Adapt” ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของตน เมื่ออินเตอร์เนตเข้าถึง ก็เหมือนกับรัฐได้สร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ สร้าง “แหล่งเรียนรู้และสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุดของโลก The world's most powerful learning and media center. ไว้ทั่วทุกแห่งที่ “เรา”ต้องการ..ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา “ต้องโน้มน้าว Convince” จิตใจครูให้ นำมาใช้อย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุด เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับโลก ทันโลก และเป็นไปได้ “โดยไม่ยากนัก” ที่จะถือธงชัยนำหน้าสังคมโลก...

***ท่านที่เคารพ..โลกทุกวันนี้ “ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบ Sensors” ลองสำรวจ ตรวจตราดูเอาเถิด..แต่ระบบ Sensors ยังมีช่องว่าอีกมากมาย ให้เด็กไทยได้สร้าง “นวัตกรรม Innovation” อีกมากมาย ท่านผู้อำนวยการและคุณครูได้ “สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและผู้เรียน Inspire teachers and learners.” เพื่อสร้างนวัตกรรม “Innovation” มากพอหรือยัง...

> ข้อมูลขนาดใหญ่ การคิดวิเคราะห์ Big Data, Analytics,
***ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data,..ปรากฏการณ์เช่นนี้ “เป็นทั้งขุมทรัพย์และนรกอยู่ด้วยกัน Treasure and Hell together.”..โรงเรียนต้องสอนเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์ “Critical thinking”..รู้จักแยกแยะด้วยตนเอง “Analytics” และควรเลือกใช้ ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด..ไม่ใช่ปฏิเสธ ไม่ใช่ต่อต้าน ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว...ทางที่ดี โรงเรียนต้องสอนให้เด็กรู้จักเลือกใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างฉลาดและรู้เท่าทัน

>โลกของการใช้หุ่นยนต์ The world of robots
***นับวันต่อไปนี้ หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์มากขึ้นทุกที..เราจงเรียนรู้ที่จะสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ไม่ใช่ซื้อหุ่นยนต์เข้ามาเป็นนายเรา และทำให้เราตกงาน..นี้เป็นเรื่องที่ต้องคิด และเตรียมการเรียนรู้ “อะไรที่คนต้องทำ “What do people need to do?” และอะไรที่จะต้องให้หุ่นยนต์ทำงาน “What would the robot do?” สร้างคนให้มีปัญญาเช่นนี้ คนก็จะไม่ตกงาน “ยกเว้นคนขี้เกียจ”..ผอ.ต้องคอยดูแล และ “ร่วมมือกับคุณครู” หาทางฝึกให้เขาเป็นตนขยัน.. เด็กทุกคนสอนได้ครับ B.F.Skinner บิดาแห่งวิชาจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ กล่าวว่า Give me a child and I'll shape him into anything. “ให้ผมได้สอนเด็กสักคน ผมสามารถสอนให้เขาเป็นอย่างไรก็ได้”

> สมาร์ทสังคม Smart society
***ทุกคนต่างทะยานไปหาความเท่าเทียม ไม่มีใครยอมน้อยหน้าใคร..เธอมี..ฉันก็ต้องมี และหามาด้วยวิธีต่างๆ วิชาหน้าที่พลเมือง และ ศีลธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคม 4.0 นี้***

> ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม,อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ / การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ Privacy, ethics, cyber crimes/cyber security
***คนไทยส่วนหนึ่งถูกคุกคามจากอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ “Cyber crimes” และอาชญากรเหล่านั้นมักเป็นต่างชาติ “เขาฉลาดกว่าเรานักหรือ ?..ทำไมเราต้องตกเป็นเหยื่อของเขาอยู่ร่ำไป ?”..หรือว่า ระบบการศึกษาของเรา “ไม่ได้สอนให้คนฉลาดจริง”..
***ถึงเวลาแล้วที่สถานศึกษาทุกแห่งต้อง “สอนคนให้มีปัญญาเป็นของตนเอง Own wisdom” อย่างจริงจัง คือ “สอนคนให้ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น และแก้ปัญหาได้” ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จากภายในของตนเอง เรียกว่า “Constructivist approach” คือ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็น Child centered เป็น Active learning..ในระหว่างการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ก็เกิดขึ้นพร้อมกันในหัวใจ และเป็นตรงกันข้ามกับการ “ติววิชา” เพื่อสอบ O-net เหมือน สีขาว กับ สีดำ เลยทีเดียว.***

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอื่น ๆเกิดขึ้นอีกมากมาย ในสังคม Thailand 4.0 เป็นต้นว่า...

> ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ Well-being of humankind
> พลังของผู้หญิง Power of women
> การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable development
> รถยนต์ไฟฟ้า การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ รถยนต์ไฮโดรเจน,รถยนต์วิ่งด้วยตัวเอง Electric vehicle, zero emission, hydrogen fuel, self-driving car > การบำบัดน้ำด้วยเมมเบรน Membrane-based water treatment
ฯลฯ.....

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ “มีวิสัยทัศน์ทันโลกและมีคุณลักษณะผู้นำทางวิชาการ A visionary, world-class, and academic leader.” ย่อมสามารถ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน”ในโรงเรียนของตน ให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย Thailand 4.0 ดังนี้..

เป้าหมายการศึกษา เพื่อการพัฒนา สู่ Thailand 4.0

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ Agriculture and Biotechnology
***บ่มเพาะแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน “สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ ที่เรียกว่า “New Startups” เช่น ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร ฯลฯ...

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ Health and Medical Technology
***เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น***

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม Tool Group, Intelligent devices, Robots and Mechanical systems using electronic control.
***เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น***

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ Digital Internet technology group that connects and enforces various devices.
***ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น***

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “Creative Industries” วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง “High Value Services”
***เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ฯลฯ***
ท่านที่เคารพ...

กุญแจไขความสำเร็จของประเทศอยู่ที่ “การช่วยเหลือเกื้อกูล เรียนรู้ร่วมกัน แล้วฟันฝ่าอุปสรรค แก้ไขปัญหาไปด้วยกัน Cooperative and Collaborative”..ประวัติศาสตร์โลก “ได้ย้ำรอยเดิมให้เห็นอยู่เสมอ History repeat itself” ว่า มีแต่ชาติที่ร่วมมือร่วมใจกันเท่านั้น ที่กำหนดชะตาโลก แต่ชาติบางชาติต้อถูกโลกกำหนดชะตา..เพราะอะไร..ท่านย่อมหาคำตอบได้เอง

สำหรับท่านผู้บริหารโรงเรียน รองฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ สังกัด “อปท.” ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อน Active Learning และ DLIT สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษา สีงกัด อปท ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561 – 2 สิงหาคม 25651 รวม 10 รุ่น ณ.ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวิอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อ อาจารย์ ศิริวัฒน์ ทองอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 081 148 4811 เป็นผู้ประสานงานครั้งนี้
กัลยาณมิตรทางการศึกษา ที่รักและเคารพ...

มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สถานศึกษาทุกแห่งจำเป็นต้องอาศัย “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของชาติ มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา มีเป้าหมาย มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยกระดับการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 อย่างฉลาด รู้เท่าทัน “สามารถปรับใช้กระแสของโลกนี้” ให้เกิดประโยชน์ และคุณค่าสูงสุด

สุทัศน์ เอกา.....................บอกความ

Views: 112

Comment

You need to be a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40 to add comments!

Join เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service