การพิจารณา (ด้านที่ ๑) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

  • การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง

  • ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ สธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สําหรับให้คณะกรรมการการประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นคู่มือในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

    ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และ
    ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

 

คำชี้แจง


คู่มือการประเมินนี้ ประกอบด้วยเอกสาร จํานวน 3 รายการ ดังนี้


1. แผนภูมิการประเมิน 2. สรุปสาระสําคัญ 3. แบบบันทึกการประเมิน มีจํานวน 4 แบบ ดังนี้
       3.1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 4 (ดีเด่น) ใช้สําหรับกรรมการบันทึกผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในแต่ละตอน จํานวน 5 ตอน โดยนําระดับคุณภาพ ที่ประเมินไว้มาคิดเป็นค่าคะแนน รวมทั้งบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น ในเรื่องที่ประเมิน
       3.2 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. S/1.1 (ดีเด่น) ใช้สําหรับกรรมการบันทึกผลการประเมิน ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ หรือ ในงานที่รับผิดชอบ โดยนําระดับคุณภาพที่ประเมินไว้มาคิดเป็นค่าคะแนน รวมทั้งบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมิน
       3.3 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3) ก.ค.ศ. 6/1.1 (ดีเด่น) ใช้สําหรับกรรมการบันทึกผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และส่วนที่ 3 ผลงานทางวิชาการ ผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง โดยนําระดับคุณภาพที่ประเมินไว้มาคิดเป็นค่าคะแนน(ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) รวมทั้งบันทึก ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และผลงาน ทางวิชาการ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
       3.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ก.ค.ศ. /1 (ดีเด่น) ใช้สําหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ทําหน้าที่เลขานุการ บันทึกผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของกรรมการทั้ง 3 คน ความเห็น ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการประเมินและข้อสังเกตในภาพรวมของการประเมิน

Views: 9417

Reply to This

Replies to This Discussion

สื่อนำเสนอเพื่อการประเมิน วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ว.13 เชิงประจักษ์ ด้านที่ ๑


.  การมีวินัย                         

              ๑.๑  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ  กติกา  มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และแบบแผนอันดีงามของสังคม  

                   ข้าราชการทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการ  ตลอดจนปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

                   ข้าพเจ้าตระหนักในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว จึงประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด  เคารพกฎ  ระเบียบ  กฎหมาย  กติกาทางสังคม  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  มีมารยาทและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมแบบแผนอันดีงามของหน่วยงานและสังคม  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  อดกลั้น  สำรวมกาย  วาจา  ใจ ไม่พูดเพ้อเจ้อ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป  นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังแต่งกายสุภาพไม่ล้ำสมัย  แต่เหมาะสมกับความเป็นครู  พูดจาไพเราะกับเพื่อนร่วมงานและนักเรียนทุกคน  ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทั้งปวง  ตลอดเวลาในอายุราชการ  ๓๔  ปี  ข้าพเจ้าไม่เคยประพฤติผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

                    การประพฤติปฏิบัติตนของข้าพเจ้าดังกล่าว  ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับคำยกย่องชมเชย  เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและนักเรียน อีกทั้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  และยังได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๔๕ จากคุรุสภาอำเภอบางซ้ายและต่อมาเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรณจาบรรณวิชาชีพครูจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคลจากกรรมการทุกระดับ ในปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒  ได้รับรางวัลเครื่องเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผลจากการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน   

              ๑.๒  การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

                   ข้าพเจ้าเป็นผู้เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ พูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทดี การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ  โดยได้ประพฤติตนเพื่อรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ  เพราะข้าพเจ้าตระหนักดีว่าระเบียบ  กฎหมายที่มีอยู่  นอกจากมีไว้ลงโทษผู้กระทำความผิดแล้ว  ยังเป็นการป้องปรามให้ผู้ปฏิบัติงานราชการเห็นโทษของการกระทำผิด  และหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  สิ่งใดที่ล่อแหลมหรือสุ่มเสี่ยงส่อไปในทางที่จะผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ข้าพเจ้าจะไม่กระทำโดยเด็ดขาด  และจะตักเตือนเพื่อนร่วมงานถ้าเห็นว่าสิ่งที่กระทำนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานราชการโดยมิชอบ 

                   การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ข้าพเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดด้วยความเต็มใจ  และเต็มกำลังความสามารถ  ไม่เคยหลีกเลี่ยง  ข้าพเจ้ายึดมั่นในคำสั่ง  และข้อบังคับ  เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

                   นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ข้าพเจ้ายังได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียนประจำสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยทางสังคม  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคม  ส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงด้านผลงานและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ 

                   จากการประพฤติปฏิบัติตนของข้าพเจ้าดังกล่าว  ส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นบุคคลตัวอย่างของโรงเรียน  ได้รับคำชมเชยและรางวัลดีเด่นจากการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานและสังคมหลายรายการ  

              ๑.๓  การตรงต่อเวลา  การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

                   ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรงต่อเวลา  อุทิศเวลาให้กับงานทางราชการ  และผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอโดยดูได้จากงานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

                   ในด้านการตรงต่อเวลา  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนด้านการตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ  นับตั้งแต่การมาปฏิบัติราชการ  ข้าพเจ้าจะมาก่อนเวลาอย่างน้อย  ๓๐  นาที  และหลังเลิกงานอย่างน้อย  ๓๐  นาที  บางครั้งก็ค่ำมืดถ้ามีงานเร่งด่วนต้องทำให้เสร็จในเวลาอันจำกัด  การเข้าร่วมประชุมสัมมนาข้าพเจ้าจะไปก่อนเวลาเสมอ  เพราะข้าพเจ้าถือว่าเป็นการให้เกียรติต่อที่ประชุมและเป็นคุณสมบัติอันดีของผู้มีวัฒนธรรม 

                   ในด้านการอุทิศเวลาให้ทางราชการนั้น  ข้าพเจ้าจะทำด้วยความเต็มใจเพราะงานราชการไม่สามารถจะทำให้สำเร็จได้ในเวลาราชการบางครั้งต้องนำไปทำต่อที่บ้าน  หรือต้องกลับมาทำในวันเสาร์ – อาทิตย์  ที่โรงเรียน  ซึ่งเป็นวันหยุดที่ทุกคนควรจะได้พักผ่อน  แต่ข้าพเจ้าก็ยินดีและเต็มใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ  นอกจากนั้นบางครั้งต้องเดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมยังต่างจังหวัดและต้องพักค้างคืน  ข้าพเจ้าก็จะให้ความร่วมมือกับทางราชการด้วยความเต็มใจเช่นกัน 

                    สำหรับการอุทิศเวลาให้ผู้เรียนนั้น ข้าพเจ้าจะทุ่มเทอุทิศเวลาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ทั้งแรงกายแรงใจ  และกำลังทรัพย์ในบางครั้ง  ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ศิษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา ภาษาไทย  ข้าพเจ้าก็มุ่งมั่นสอนจนกระทั่งนักเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และสามารถผลิตชิ้นงานเพื่อนำเสนอความรู้ เป็นผู้ให้ในสังคม  ตลอดจนการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีของสังคมด้วยการจัดกิจกรรม อบรม และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำทุกเนื้อหาและทุกโอกาสที่เหมาะสม 

                     การประพฤติปฏิบัติของข้าพเจ้าดังกล่าวส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับคำชมเชยทั้งจากเพื่อนครูผู้บังคับบัญชา  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า และได้รับการยกย่องให้เป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น จากหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับและสังคม สื่อมวลชนตลอดระยะเวลาที่รับราชการครู 

              ๑.๔  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

                    ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่เคยเบียดบังผลประโยชน์จากทางราชการ  โดยประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  อย่างเคร่งครัดด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  นอกจากนั้นยังดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  เช่น  การประหยัดน้ำ  ประหยัดไฟ  นอกจากจะสอนนักเรียนให้รู้จักการประหยัดแล้ว  ข้าพเจ้ายังได้ทำตัวเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนด้วย  การนำกระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวกลับมาใช้ใหม่ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย   แต่ก็นับว่าช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการได้อย่างหนึ่ง เป็นต้น 

                   การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูของข้าพเจ้าเป็นอาชีพเดียวที่ได้มุ่งมั่นทุมเท  ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นกรรมการ  หรือผู้จัดการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเอกชนใด ๆ ข้าพเจ้าจึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น 

                   จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง  วิริยะ  อุตสาหะ  ข้าพเจ้าจึงไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  และยังได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลแห่งเกียรติยศวิชาชีพครู 

              ๑.๕  การรักษาความสามัคคี  มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน  องค์กรและชุมชน

                   ข้าพเจ้าตระหนักและเห็นความสำคัญของความสามัคคี  มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน  องค์กร  และชุมชน ข้าพเจ้าจึงปฏิบัติงานด้วยความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคน  ยึดมั่นในการทำงานแบบมีส่วนร่วม  เมื่อเพื่อนร่วมงานมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าจะอาสาช่วยเหลือด้วยความยินดี  และเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  ด้วยความรักสามัคคีและมีน้ำใจ  นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเป็นหมู่คณะ  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความรักสามัคคี  กลมเกลียวกันในหมู่คณะ  เช่น  กิจกรรมการแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานในงานเลี้ยงรับ – ส่ง การย้ายสถานที่ทำงาน  หรือแม้แต่งานการกุศลของเพื่อนร่วมงาน  เช่น  งานบวช  งานมงคลสมรส งานศพ งานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ข้าพเจ้าก็จะแสดงน้ำใจเสียสละทรัพย์เข้าร่วมกิจกรรมทุกโอกาส  การให้ความร่วมมือต่อสถาบันและองค์กรอื่น ๆ ข้าพเจ้าจะอาสาเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและเต็มใจ  เช่น กิจกรรมวันเสร็จนา ของอำเภอบางซ้าย  การเป็นวิทยากรให้โรงเรียน  ชุมชน  ข้าพเจ้าจะทำด้วยความเต็มใจและมีความสุขในการทำงานเป็นอย่างยิ่งตลอดชีวิตข้าราชการครู

           จากการที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนดังกล่าวอย่างเสมอตนเสมอปลาย จนได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมบริการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา ได้ร่วมวางแผนพัฒนาส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะ  องค์กรที่ประสบความสำเร็จและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น  

                         (อ้างอิงหลักฐาน สำเนา ก.พ.๗ และ เอกสารอื่นๆในแฟ้มวิชาชีพครู....)

   รายงานด้านที่ ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
                           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
                           นายสุรินทร์  ยิ่งนึก ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

                         

การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

              ๒.  ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ

                    ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความวิริยะ อุตสาหะ  ขยัน อดทน  และมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติในหน้าที่จนได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารโรงเรียน  เพื่อนครู  ลูกศิษย์  ชุมชนและบุคคลโดยทั่วไป  ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเป็นคนที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  ทุ่มเท  เสียสละทั้งกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังทรัพย์  เสียสละเวลาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ เพราะข้าพเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่าการสอนให้เกิดองค์ความรู้กับผู้เรียนอย่างสูงสุด  และยั่งยืนนั้น  จะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความต้องการ  และทำให้เห็นประโยชน์ในสิ่งที่ได้เรียนด้วย เช่น  นำนักเรียนหารายได้ระหว่างเรียน  ข้าพเจ้าจะพานักเรียนที่อยู่บ้านว่าง ๆ หรือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาชอบเล่นเกมทำกิจกรรมจิตอาสาและฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน การพัฒนาภูมิทัศน์ดูแลเกาะและสระน้ำของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ในด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจะมีการศึกษา  สำรวจ  และวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ จากผู้เรียนเป็นอันดับแรก  แล้วจึงพิจารณาถึงแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหา  เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้จะต้องไม่ลืมคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่า เช่น  การจัดทำรายงานและการนำเสนอชิ้นงานในสื่อออนไลน์

                    จากการที่ข้าพเจ้าอุทิศตนในการปฏิบัติงานส่งผลให้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  เช่นในปี  ๒๕๕๔  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเป็นรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ครูแม่แบบการสอนอ่าน ครูผู้สอนดีเด่นสหวิทยาเขต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาอย่างต่อเนื่อง  และได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔  ครูภาษาไทยประกายเพชร จากมูลนิธิเพชรภาษา ปี ๒๕๔๘  

               ๒.๒  การยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

                   ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชน  ได้ปฏิบัติตนด้วยการยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดหลักธรรมในการครองตน ด้วยพรหมวิหาร  ๔  ได้แก่  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  โดยนำหลักธรรมดังกล่าวมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ทั้งในหน้าที่การงานและการครองเรือน ครอบครัวข้าพเจ้าทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวทุกคนตั้งแต่บุพการี  สามี  และบุตร  โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  เช่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดี เมื่อวัยเด็กได้ตั้งใจ เล่าเรียน  ประพฤติดี  คิดดี  ทำดี  เมื่อโตขึ้นมีงานทำที่มั่นคงก็เป็นผู้ดูแล  ดูแลเอาใจใส่บิดา มารดาบังเกิดเกล้าเป็นอย่างดี  ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้ภรรยาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  ในส่วนของบุตรข้าพเจ้าก็ได้อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นอย่างดี  ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากทุกคนส่งผลให้  บุตรคนที่  ๑  เข้ารับการศึกษาในต่างประเทศ สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  บุตรคนที่  ๒ เข้ารับการศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 อนึ่ง  ในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม  ข้าพเจ้าจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน  ไม่ถือดี  ไม่แข็งกระด้าง  แต่ไม่อ่อนแอ  ถึงคราวเข้มแข็งก็ต้องเข้มแข็ง  นอกจากนั้นยังมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุทั้งภายในและภายนอก  ไม่เห็นแก่ตัว  ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

               การที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามโดยยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา  ส่งผลให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือเป็นครูภาษาไทยดีเด่น รางคุรุสดุดี จาก คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ได้รับโล่ การประกาศเกียรติคุณทางการศึกษา  อุทิศตน  เสียสละ  อดทน  ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน                   

                           ๒.๓  การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

                   ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจ  เต็มเวลา เต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว  ยังต้องเคารพและยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ไม่ละเมิดกฎหมาย  กระทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย  เช่น

                   การปฏิบัติหน้าที่การงาน  ถ้าปรากฏว่างานใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  หลีกเลี่ยงการสุ่มเสี่ยงที่จะปฏิบัติผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ

                    ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าพเจ้าไม่เคยเอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน  มีแต่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การทำงานร่วมกับผู้อื่นจะยึดหลักความชอบธรรม  ความเสมอภาค  ไม่เคยได้รับคำตำหนิจากผู้บังคับบัญชาหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน

                    ในการสอนศิษย์  ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมกับลูกศิษย์ทุกคน  ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง  นอกจากนั้นขณะสอนข้าพเจ้าจะสอดแทรกคุณธรรมบูรณาการไปกับเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยที่ข้าพเจ้าทำการสอน

                    จากการที่ข้าพเจ้าปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับคำชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน  ลูกศิษย์  และบุคคลโดยทั่วไป  ตลอดจนได้รับยกย่องเป็น ครูภาษาไทยดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในปี  ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๒ ตามลำดับ

               ๒.๔  การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

                    ข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  จะเห็นได้จากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง สส., สว.  การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  ข้าพเจ้าจะไปใช้สิทธิ์ทุกครั้ง  และร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง                         ในการปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักวิถีประชาธิปไตย กล่าวคือข้าพเจ้าจะยึดหลักคาราวธรรมด้วยการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่ยึดความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่  หลักสามัคคีธรรม  ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง  โดยทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างประนีประนอม  เหมือนพี่กับน้องหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  เป็นต้น  หลักปัญญาธรรม ข้าพเจ้าจะทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยถูกต้องมีเหตุมีผล  ทุกอย่างควรเป็นเรื่องที่ถูกใจและถูกต้องด้วยไม่ใช่ถูกใจแต่เพียงอย่างเดียว  จึงจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

                    การรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ข้าพเจ้าจะรณรงค์ผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  ควบคุมดูแลคณะกรรมการสภานักเรียนทั้งหมด  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

                    นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่างเปิดเผย  จึงไม่เคยประพฤติผิดหรือกระทำผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว 

              ๒.๕  การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

                   ข้าพเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่าวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกของชาติ  สมควรที่คนไทยทุกคนจะต้องหวงแหนและส่งเสริมให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป  ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญทั้งในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการส่งเสริมในระบบราชการ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียน ต้องรับผิดชอบการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และวันสำคัญต่างๆของประเพณีไทย  การเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมเมื่อมีโอกาส  ได้แก่  งานวันครู วันสำคัญทางศาสนา  วันพ่อ  วันแม่  กิจกรรมรณรงค์การรักษาโลกร้อน กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ท้องถิ่นจัดขึ้น  เช่น  วันลอยกระทง  ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียนให้ทำหน้าที่พิธีการ พิธีกร นอกจากนั้นยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตใจเป็นนักอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำนักเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เช่น  เก็บกวาดขยะบริเวณวัดและชุมชน ถนน ที่สาธารณะต่างๆในชุมชน และรับผิดชอบโครงการต่างๆแสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

                    จากการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว  ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับตลอดชีวิตการรับราชการครู

                         (อ้างอิงหลักฐาน สำเนา ก.พ.๗ และ เอกสารอื่นๆในแฟ้มวิชาชีพครู....)

๓.  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

               ๓.  การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                    ข้าพเจ้ายึดมั่นในการดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการประหยัดและอดออม  พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ขยันหมั่นเพียร  มีความรับผิดชอบ  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีเสมอมา  โดยเฉพาะในเรื่องของความขยันหมั่นเพียร  ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้เวลาว่างผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์   เนื่องจากข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษในด้านการเกษตรปลูกต้นไม้ นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้มีการวางแผนรายรับ – รายจ่ายของครอบครัวอย่างเป็นระบบ  ทำให้ข้าพเจ้าไม่มีหนี้สินใดๆ มีเงินเก็บออม 

                   นอกจากการดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  ข้าพเจ้ายังได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและใช้เวลาเสาร์ –อาทิตย์และหลังเลิกเรียน โดยพานักเรียนทำกิจกรรมเช่น พัฒนาโรงเรียน มีรายได้ระหว่างเรียน  สอนให้นักเรียนรู้จักการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย  เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน  เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  จะได้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม

                   การยึดมั่นและแน่วแน่ในหลักการดังกล่าวส่งผลให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง  จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกเป็น พ่อดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี ๒๕๕๗ 

              ๓.   การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 

                   ข้าพเจ้าเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์  ชุมชน  และสังคม  ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าจะอบรมสั่งสอนศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนให้รู้จักการใช้ทักษะชีวิต  รู้จักหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากสิ่งเสพติด  รู้จักการปฏิเสธ  เห็นโทษสิ่งเสพติดทุกชนิด  เช่น  ทำให้เสียทรัพย์  เสียสุขภาพ  เสียอนาคต  และถ้ารุนแรงมากก็อาจถึงขั้นเสียชีวิต 

                   การประพฤติปฏิบัติของข้าพเจ้าดังกล่าว  ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  มีเวลาทุ่มเทให้การพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างเต็มเปี่ยม

               ๓.๓  การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

 

                   ข้าพเจ้าตระหนักและเห็นความสำคัญของข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระมัดระวังเป็นพิเศษในการให้ข้อมูลข่าวสาร  ไม่ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเรื่องของทางราชการโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง  อาจนำความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อตัวบุคคล  หรือทางราชการได้  ข้อมูลใดที่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจหรือยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าถูกต้องเป็นจริง  จะไม่ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเด็ดขาด  เพราะถ้าเกิดการเสียหายขึ้นมาแล้วจะแก้ไขยาก  เหมือนคำกล่าวที่ว่า  “คำพูดเมื่อยังไม่ได้พูดเราจะเป็นนายมัน  แต่เมื่อพูดไปแล้วมันจะเป็นนายเรา”  ดังนั้นข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนที่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำ  หรือพบเห็นโดยตรง  หรือรับรู้ว่าเป็นความจริงแล้วเท่านั้น

                    จากการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่เคยผิดพลาดหรือกระทำผิดในเรื่องดังกล่าว

               ๓.๔  การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ 

                   ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่  ไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือนอกเวลาราชการ  และปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

                   ข้าพเจ้าถือว่าการให้บริการเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของครู  เช่น การให้บริการทางวิชาการแก่เพื่อนครู  แก่สังคม  ชุมชน  การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน  ประชาชนด้วยความสุภาพเรียบร้อยเต็มใจ  และเท่าเทียมกันทุกคน 

                   นอกจากนั้นยังให้ความรู้แก่นักเรียนในการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง  เหมาะสมตามนโยบายของโรงเรียน  และมาตรฐานของสังคม
                   จากสิ่งที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับคำชมเชยจากเพื่อนครู  นักเรียนและประชาชนอยู่เสมอ ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่นจากอำเภอบางซ้าย และหน่วยงานต้นสังกัด มากมายหลายรางวัล  

              ๓.๕  การประหยัดมัธยัสถ์อดออม 

                   ในการที่ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้ข้าพเจ้าไม่ฟุ้งเฟ้อในการใช้จ่าย  รู้จักการใช้เงิน  เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างรู้คุณค่า  ต้องใช้อย่างประหยัด  มัธยัสถ์  และอดออม  หากมีช่องทางที่จะหามาเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อจุนเจือครอบครัว  ข้าพเจ้าก็จะทำโดยไม่เหนียมอาย  เช่น  รับถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ ทำขนมขายจุนเจือครอบครัวในอดีตเมื่อครั้งเงินเดือนยังน้อย   จนปัจจุบันมีฐานะดีขึ้นได้โดยรู้จักประหยัด  มัธยัสถ์  และอดออม  และเห็นคุณค่าของเงิน  นอกจากนั้นในการบริหารงบประมาณของครอบครัวข้าพเจ้ามีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ  การใช้จ่ายเงินถ้าใช้มากกว่ารายได้ที่รับก็ไม่เหลืออยู่แล้ว  แถมยังต้องเป็นหนี้เป็นสินเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดในวันรุ่งขึ้น  เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะสอนนักเรียนในเรื่องเหล่านี้เสมอ  ทำให้เขารู้จักเก็บออมรายได้ระหว่างเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนเป็นผลผลิตที่นักเรียนนำไปจำหน่ายได้  เขาจะรู้จักใช้  รู้จักเก็บ รู้จักคุณค่าของเงินที่หาได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง 

                   การประพฤติปฏิบัติของข้าพเจ้าดังกล่าว  ส่งผลให้ได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา  เพื่อนครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียนอยู่เสมอมา

๔.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

              ๔.๑  การเป็นสมาชิกที่ดี  สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ

อย่างสร้างสรรค์ 

                   ข้าพเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่า  “วิชาชีพครู”  เป็นวิชาชีพชั้นสูง  และคำว่า  “ครู”  เป็นคำที่ทรงคุณค่าในหน้าที่และจิตสำนึก  คำว่าครูจึงอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าตลอดเวลา ใครจะทำหน้าที่นี้ได้ดีเท่าครู เพราะครูคือวิศวกรผู้สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ยกระดับจิตวิญญาณให้เป็นสัตว์ประเสริฐ แม้จะเป็นงานที่แสนยากแต่ก็ท้าทายต่อความสามารถ แม้จะเป็นงานที่แสนเหนื่อย แต่ผลผลิตที่ออกมาดี มีคุณภาพก็เป็นผลงานอันน่าอิ่มเอิบใจของคนเป็นครู   ดังนั้นไม่ว่าจะมีกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูหรือการพัฒนางานในหน้าที่  ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  เช่น  กิจกรรมวันครู  การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  การเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การเป็นวิทยากรให้เพื่อนครู  ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                    จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังกล่าว  ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน  ขยันมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

                   นอกจากนั้น  ข้าพเจ้ายังได้รับการคัดเลือกเป็น ครูภาษาไทยดีเด่น  ของคุรุสภาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  รางวัลเกียรติยศเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ในปี ๒๕๕๒ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีเด่นสหวิทยาเขต ครูเกียรติยศ ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

              ๔.๒  การศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

                    เนื่องจากข้าพเจ้าพัฒนางานวิชาการในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  และจากการที่ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตชนบท พื้นที่การเกษตร  พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  รายได้ไม่แน่นอนและขาดแคลน  

                     ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนขาดเรียนบ่อย  ผลการเรียนต่ำ  สถิติออกกลางคันสูง  ข้าพเจ้าจึงได้แสวงหาแนวทางแก้ปัญหา  โดยการนำงานวิชาชีพเข้ามาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ใช้สื่อ นวัตกรรม การสอนแบบโครงงาน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนและปัญหาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา การสร้างงาน สู้งานการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ 

                    จากการดำเนินงานตามที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน การขาดเรียนลดลง และอัตราการออกกลางคันลดลง  ผู้ปกครองชื่นชมและพึงพอใจ  

              ๔.๓  การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ 

                   ข้าพเจ้าเป็นผู้มีประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถ  จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียน  แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพ และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและชุมชน เป็นฝ่ายอำนวยการให้คำปรึกษาแก่คณะผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรท้องถิ่น  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                   นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้มีบทบาทเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหลาย ๆ เรื่อง  เช่น  หัวหน้างานบริหารทั่วไป และประชาสัมพันธ์ การจัดตกแต่งสถานที่ พิธีการ พิธีกรของโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้  แก่ผู้เข้าอบรมต่างๆ

                    จากการที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการอย่างเข้มแข็ง  เต็มเวลา  เต็มความสามารถ  ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  รางวัลระดับชาติ รางวัลเกียรติยศจำนวนมาก ตั้งแต่ปี ๒๔๓๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

              ๔.๔  การรักษาชื่อเสียง  ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

                   ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าครูคือบุคคลที่สำคัญยิ่งในทุก ๆ สังคม  เพราะครูเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบันทึกของคนทุกคน  ดังนั้นภาระที่ครูพึงปฏิบัติจึงไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนแต่ฝ่ายเดียว  หากจำต้องรับผิดชอบต่อภาระที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้สั่งสอนศิษย์  ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างผู้ควรแก่การเคารพยกย่อง  เพียบพร้อมไปด้วยความรู้  และความประพฤติที่เหมาะสม  ยิ่งไปกว่านั้นครูต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพและวิชาชีวิต  เป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกศิษย์และเยาวชน  ข้าพเจ้ามีความตระหนักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่กล่าวมา  จึงปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูเพื่อรักษาชื่อเสียง  ปกป้องเกียรติยศ  ศักดิ์ศรีให้สมกับที่ได้รับการยกย่องในสังคมด้วยการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  เช่น  การส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อร่วมคัดเลือกครูดีเด่น  ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนครูโดยทั่วไป 

                   จากการปฏิบัติของข้าพเจ้าที่ผ่านมาส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นทั้งในระดับโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และระดับประเทศระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๕๙  เป็นที่น่าภาคภูมิใจ 

              ๔.๕  การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน  ชุมชน  สังคม 

                   มีผู้กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่มีความรับผิดชอบ  ไม่ต้องเกิดมาเสียจะดีกว่า  แต่ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่เหนือกว่าความรับผิดชอบคือ  “จิตสำนึก”  ถ้าบุคคลที่จิตสำนึกที่ดีงาม  โลกจะสดสวยน่าอยู่  คงไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงรบราฆ่าฟัน  ข้าพเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่า  ถ้าเราปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้  ก็จะส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมในที่สุด  โดยส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างด้านความดีงามแก่ศิษย์และสำคัญอย่างสม่ำเสมอ  ยึดหลักในการครองตน  คือ  มีความเมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น  ทำงานด้วยความเสียสละ  มีการให้อภัย  ทำดีเพื่อส่วนรวม  มีการวางแผนรายรับ – รายจ่าย  ของครอบครัวอย่างมีระบบ  มีอาชีพเสริมจากการทำงานฝีมือ  เช่น  การทำของที่ระลึก ทำให้มีรายได้พิเศษมาจุนเจือครอบครัว  นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้แก่ศิษย์และยังส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ    จนได้รับการยอมรับนับถือจากศิษย์  ชุมชนและบุคคลทั่วไป

                     นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนของครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตั้งปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้เขียนคำขวัญอำเภอบางซ้าย

                    จากการที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายจึงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นของอำเภอบางซ้าย ได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจากชมรมผู้บริหารอำเภอบางซ้าย ติดต่อกันหลายปี

๕.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

              ๕.๑  การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน

                   ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจให้กับงานครู  ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ  ๓๔  ปีเต็ม  ข้าพเจ้ารู้จักมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้  กล่าวคือการให้ความรู้  และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีงามโดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น  การที่นักเรียนได้เรียนรู้กับเราอย่างมีความสุข  เราก็มีความสุขด้วย 

                   ในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ข้าพเจ้าจะไม่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับนักเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว  แต่จะส่งเสริมให้เขารู้จักแสวงหาความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้เขาได้เรียนในสิ่งที่เขาสนใจ  และสอดคล้องกับความต้องการ  เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนโดยวิธีให้ปฏิบัติจริง ส่งผลให้โรงเรียนบางซ้ายวิทยามีชื่อเสียงเป็นที่โดดเด่นทั้งในจังหวัด  ภูมิภาค  และระดับชาติ  มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในสาระ ภาษาไทย  เป็นต้นแบบในการการปฏิบัติได้อย่างดี 

                   การปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท  เอาใจใส่ต่อผู้เรียนอย่างจริงจัง  ส่งผลให้นักเรียนมีผลงานดีเด่นอย่างมากมาย  ผ่านการประเมินรับรองเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน 

                   จากผลงานเชิงประจักษ์  ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลจำนวนมากมาย

               ๕.๒  การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน 

                   เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอดจนสอนนักเรียนทุกชั้น  ดังนั้นนอกจากข้าพเจ้าจะใกล้ชิดและรับรู้ปัญหานักเรียนแล้ว  ข้าพเจ้ายังมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักเรียนชั้นอื่น ๆ   จึงทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้สัมผัสรับรู้ปัญหาของนักเรียนเป็นอย่างดี  สามารถที่จะดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี  โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อศิษย์ด้วยความรักความเมตตา  ด้วยการเข้าถึง  และเข้าใจกับศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียน  การขาดแคลน  การเจ็บป่วย  หรือแม้แต่ปัญหาส่วนตัวของนักเรียน  นักเรียนอยู่ภาวะกลุ่มเสี่ยงข้าพเจ้าจะให้ความสนใจและแก้ปัญหา นักเรียนที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นบางครั้งก็ต้องการที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจในระดับนักเรียนไว้วางใจ

                     จากการดำเนินการดังกล่าวจึงทำให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักและไว้วางใจของนักเรียน  ตลอดจนได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชา    เพื่อนครู    ผู้ปกครอง   และนักเรียนอยู่เสมอ ๆ 

              ๕.๓  การศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่

                     ข้าพเจ้าเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมอบรม  ประชุมสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อนำความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนางานในหน้าที่ 

                   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าจะเน้นหลักการสำคัญคือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อหน่ายหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาตลอดมา

                    จากการศึกษาสภาพปัจจุบันก็พบว่าโรงเรียนบางซ้ายวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อนักเรียนในชนบท  นักเรียนมาจากพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันมาก  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน  ผู้ปกครองร้อยละ  ๗๐ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จึงทำให้ครอบครัวมีฐานะยากจน นักเรียนขาดเรียนบ่อย  และออกกลางคันอีกส่วนหนึ่ง จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระในรายวิชา ภาษาไทย เพื่อสร้าง   เจตคติที่ดีต่ออาชีพอิสระและสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เพื่อขยายผลสู่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจในองค์กรต่าง ๆ เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถเฉพาะตัวคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าแข่งขันแสดงฝีมือต่อไป 

                   การดำเนินกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง  บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียง นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ข้าพเจ้าได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม รางวัลคุรุสดุดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

               ๕.๔  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ

                   ข้าพเจ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวินัย การพัฒนาตนเอง  ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความศรัทธาในวิชาชีพ  เมื่อมีใครให้ร้ายแก่วิชาชีพข้าพเจ้าจะปกป้องทันที มีความรักและเมตตา ตลอดจนเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษย์เมื่อมีปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนิสัยที่ดีงามให้แก่ศิษย์  เนื่องจากโรงเรียนบางซ้ายวิทยาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในปีการศึกษา ๒๕๔๖  ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าเวรประจำวันจันทร์ได้อบรมนักเรียนหน้าเสาธง และการอบรมให้แก่นักเรียนในฐานะที่ปรึกษาเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความดีงามติดตัวไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

                    จากการประพฤติปฏิบัติตนของข้าพเจ้าดังกล่าว ส่งผลให้ได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชา  นักเรียน  และผู้ปกครองของนักเรียนอยู่เสมอ ๆ นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู มาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการรับราชการ จนเป็นที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถึง ๓ ครั้ง คือเมื่อปี  ๒๕๔๐ ได้รับรางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น ( รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย สธ. และเมื่อ ปี ๒๕๕๒ ได้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พร้อมทั้ง๒๕๕๔  ได้รับเครื่องหมาย เข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพการศึกษา “ครูดีตามรอย...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

                    เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  "เกียรติภูมิครุ จุฬาฯ"จากสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

               ๕.๕  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

                   ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ  หรืองานการกุศล  ข้าพเจ้าจะยินดีอาสาเข้าช่วยด้วยความเต็มใจ ด้วยความเสียสละ  โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวม  กรณีโรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ ต้องการความร่วมมือ  ข้าพเจ้าจะอาสาทันทีด้วยความเต็มใจ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  การให้ความร่วมมือกับจังหวัดชัยภูมิ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ สารคดี เรื่อง ต้นกำเนิดแม่น้ำชี โดยบันทึกภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เขียนบท ลำดับภาพและบรรยาย ระหว่างปี ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔ ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เขียนสารคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องวิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย ตีพิมพ์ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ปี ๒๕๔๘ นำนักเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม  ๗-๙ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งจัดโดยสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรท้องถิ่นบริการสถานที่ในการประชุมสัมมนา ให้ความร่วมมือโดยเป็นวิทยากรให้แก่ชุมชนเพื่อขยายงานอาชีพสู่ชุมชน และการอนุรักษ์แม่น้ำลำธาร ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

RSS

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk posted a note

การฟ้องศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี               ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542               กล่าวคือ…
Sep 8, 2022
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's video
Aug 26, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
" เวลาของชีวิต ๖ ปี ๓ เดือน ..... วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ส่ง คำขอ...ผ่าน โรงเรียน เข้า เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๓"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's status
"ระหว่างรอคอย....กระบวนการเยียวยา และแจ้งผล จาก ก.ค.ศ. ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕"
Jul 24, 2022
Surin yingneuk posted a status
"มุ่งสู่เป้าหมาย....ภายใน ๑ เดือน..."
Jul 24, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556"
May 20, 2022
Surin yingneuk posted a discussion

แจงเหตุครูตู่รับรองหลักสูตรใหม่ช้า สพฐ.ชี้Active Learningเรียนเป็นสุข วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.43 น.

17 พ.ค.2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปิดเผยว่า หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะนำหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ ตนก็ยังไม่เข้าใจ เพราะตอนนี้เราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะอยู่แล้ว…See More
May 18, 2022
Surin yingneuk posted videos
May 18, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3256927 เครือข่าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม ว 13 บุก ศธ.ขอความเป็นธรรม รับรองคุณสมบัติผู้รับการประเมิน วันที่ 28 มีนาคม 2565 - 13:30 น. Facebook Twitter LINE Copy Link ประกันอุบัติเหตุ…"
May 16, 2022
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"https://siamrath.co.th/n/335066 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพยื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมกับ"เสมา1"      สยามรัฐออนไลน์  28 มีนาคม 2565 13:43 น.  ประชาสัมพันธ์ ADVERTISEMENT วันที่…"
May 16, 2022
Profile Iconthitipn gd and Viewfruit Global joined เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 18, 2022
Surin yingneuk posted a status
"(จำนวน 111 ราย) https://www.kroobannok.com/89318"
Sep 20, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…"
Sep 3, 2021
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Sep 3, 2021
Maris A updated their profile
Apr 26, 2021
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26, 2021

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2023   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service