การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"

นำเสนอเพื่อพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"

 การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย
การสนทนา การปรึกษาหารือ, Forum เวทีนำเสนอรูปแบบใหม่

เอกสารหลักฐานประกอบคำชี้แจง
 เพื่อขอทบทวน มติ ก.ค.ศ.
ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๒๐๖.๓ /๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สำหรับผู้ส่งผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.๑๓ / ๒๕๕๖

ที่ส่งคำขอตามหนังสือที่ ศธ. ๐๒๐๖.๓/๐๑๗๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ก.ค.ศ. มีมติให้ทบทวน กรณีผลการพิจารณามีความคลาดเคลื่อน

 

นายสุรินทร์  ยิ่งนึก

ข้าราชการบำนาญ อดีต ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Views: 213

Reply to This

Replies to This Discussion

ที่ พิเศษ บ้านกมลพิชชา เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ ๔
ตำบลลาดงา อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๒ กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว๑๓/๒๕๕๖
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

อ้างถึง ๑.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓.หนังสือ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ที่ ศธ ๐๔๒๓๓.๔๑/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
๔.ประกาศ สพม. เขต ๓ เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕.ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๖.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๘๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗.หนังสือ สพฐ. ที่ ๐๔๐๐๙/๓๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๘.หนังสือ สพม. เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๓๓/๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๙.หนังสือบันทึกข้อความ ที่ พิเศษ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๐.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๐๖๕๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๑.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๒.หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ ชุด
๒.แผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ แผ่น
๓.สำเนาแบบ ก.พ.๗ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยข้าพเจ้า นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ข้าราชการบำนาญ อดีต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา เดิมเคยดำรงตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เคยส่งผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยส่งคำขอตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดหนังสืออ้างถึง (๓) (๔) (๕) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหนังสือผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่งแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง (๖), (๗), (๘) จากหนังสืออ้างถึงดังกล่าว ในหนังสืออ้างถึง (๖) ส่งผลให้ผู้ส่งคำขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ข้าพเจ้าได้ขอร้องทุกข์/ทบทวนมติก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑ ตามหนังสืออ้างอิง (๙) ก.ค.ศ.แจ้งผลยืนยันมติเดิมดังเอกสารอ้างอิง (๑๐) ตามที่มีหนังสือที่อ้างถึง (๑๑), (๑๒) ให้ผู้ที่ได้รับผลจากการพิจารณา มติ ก.ค.ศ. มีความคลาดเคลื่อน ได้ทำการทบทวนตามแบบ ก.ค.ศ. กำหนด สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑), (๒), (๓) ในเวลาที่กำหนด ภายใน ๙๐ วัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กำหนดส่ง ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาทบทวน มติ ก.ค.ศ. ตามแบบ ก.ค.ศ. กำหนดเสร็จเรียบร้อย จึงส่งเอกสาร
ตาม(๑), (๒), (๓) ครบถ้วนภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ยิ่งนึก)
ข้าราชการบำนาญ
อดีต ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ย้อนเวลาดำเนินการ(ทบทวนตนเอง)

 2559 กุมภา มีนา เมษา พฤษภา ..สิงหา
 2560
 2561

 2562
 2563

 ย่างเข้าปีที่ 6
 2564 .......

****โดยส่งคำขอตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดหนังสืออ้างถึง
(๓) หนังสือ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ที่ ศธ ๐๔๒๓๓.๔๑/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
(๔) ประกาศ สพม. เขต ๓ เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๕) ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหนังสือผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่งแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง
(๖) หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๘๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
(๗) หนังสือ สพฐ. ที่ ๐๔๐๐๙/๓๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
(๘) หนังสือ สพม. เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๓๓/๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จากหนังสืออ้างถึงดังกล่าว ในหนังสืออ้างถึง (๖)
ส่งผลให้ผู้ส่งคำขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ข้าพเจ้าได้ขอร้องทุกข์/ทบทวนมติก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑ ตามหนังสืออ้างอิง
(๙) หนังสือบันทึกข้อความ ที่ พิเศษ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ก.ค.ศ.แจ้งผลยืนยันมติเดิมดังเอกสารอ้างอิง
(๑๐) หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๐๖๕๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่มีหนังสือที่อ้างถึง
๑๑.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๒.หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ให้ผู้ที่ได้รับผลจากการพิจารณา มติ ก.ค.ศ. มีความคลาดเคลื่อน ได้ทำการทบทวนตามแบบ ก.ค.ศ. กำหนด สิ่งที่ส่งมาด้วย

(๑), (๒), (๓) ในเวลาที่กำหนด ภายใน ๙๐ วัน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กำหนดส่ง ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหว

รียนสมาชิก..จากการนำเข้าสู่วาระการประชุมของอนุก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับวิทยฐานะ

20 ตุลา 63

ได้ข้อสรุปดังนี้
ก.ค.ศ.จะนำแนวทางเพื่อมีมติเห็นชอบในวันที่ 26 ตุลาคม 63 คือ
1. กรณีรางวัลตรง153คนดำเนินการได้เลย
2.(รางวัลตรงครบ+ผลงานเทียบเคียง 101 คน
3. รางวัลตรงไม่ครบ+ผลงานเทียบเคียง 1515 คน
4. ผลงานเทียบเคียง 164 คน

 ****คนที่ฟ้อง16 คนที่เรื่องถึงศาลและก.ค.ศ.ทราบแล้ว
3. กรณีไม่ฟ้องดำเนินการได้เลยแต่จะนำมาพิจารณาดังนี้
รางวัลตรง2 รวมกับผลงานเทียบเคียง 1 รวมกับเทียบเคียง
ผลงานเทียบเคียงทั้งหมด


รวม 1933 คน
.

ข่าวความเคลื่อนไหว

        ต้นเดือน ธันวา 63 มีการเสนอชื่อคณะกรรมการฯผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีวิทยฐานะ ที่เข้าใจเนื้องานตามเกณ์ ว.13เชิงประจักษ์มาจาก ว.13 เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา แต่งตั้ง ต่อไป

ข้อพึงระวัง สำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 13 (ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์) ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้ง ๔ สายงาน
(สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา)
ซึ่งเข้าใจ(คิด)ว่าตนเองได้รับรางวัลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว
จะได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามคำขอ ซึ่งอาจเข้าใจผิด

การที่ท่านได้รับรางวัลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กำหนดนั้น
ถือว่าท่านเข้าสู่ลู่วิ่งเพื่อเอาชนะหลักเกณฑ์การประเมิน

เพราะท่านจะต้องได้รับการประเมินทั้ง ๓ ด้าน เช่นเดียวกับ ว ๑๗ ถ้าท่านไม่ผ่านด้านใดด้านหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของในแต่ละด้าน ก็ถือว่าท่านไม่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ

ซึ่งการประเมินทั้ง ๓ ด้าน มีข้อพึงระวังดังนี้

 • ด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามวิชีพ มีการประเมิน ๕ ประเด็น (ด้านนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหามาก)
  ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถตามสายงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน
  ด้านนี้จะพบปัญหาส่วนที่ ๑ คือการเป็นผู้มีความสามารถตามสายงาน(การจัดการเรียนรู้ การบริหาร การนิเทศ) เพราะไม่มีร่องรอย หลักฐาน ที่ถึงความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔ ระดับ(ต้องการให้ศึกษาให้ละเอียด)
  ส่วนที่ ๒ ไม่ค่อยมีปัญหา
 • ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานตามสายงาน มี ๓ ส่วนที่ต้องประเมิน
 • ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพ ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ผลการประเมิน จะไม่ค่อยมีปัญหา
 • ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ส่วนนี้มีปัญหามีประเด็นให้เขียน ๔ ประเด็น แต่นำเสนอไม่เข้ากับเกณฑ์การประเมินเป็นส่วนใหญ่ และ
 • ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ส่วนนี้ก็มีปัญหา นำเสนอไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่เสนอไว้ให้ โดยเฉพาะเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ต้องการให้ระมัดระวัง ดังนั้นเพื่อให้การเสนอขอตาม ว ๑๓ ประสบผลสำเร็จได้รับการอนุมัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด

ข่าวความเคลื่อนไหว 17 มีนาคม 2564 มติชน

*คาดว่า จะเริ่มประกาศ ปลายมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2564

ติดตามข่าว ขีดเส้นใต้ไว้ติดตาม

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,933 ราย ยื่นขอทบทวนมติคณะกรรมการ ก.ค.ศ.กรณีระบุให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว13 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ คาดว่าเร็ว ๆ นี้น่าจะประกาศผลการทบทวนได้ สาเหตุที่ใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนานเพราะมีรายละเอียดมาก ตนเองก็ไม่สามารถไปกดดันคณะอนุกรรมการฯ ได้

RSS

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Maris A updated their profile
Apr 26
Surin yingneuk posted a discussion

ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

ประธานสภาคณบดีครุฯ ชี้..เป็นการทุจริตเชิงกฎหมาย จากการชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับ กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “ทุกปัญหาการศึกษาไทย” ได้มีการพูดคุยประเด็นร้อน เรื่อง ชำแหละ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ และฉบับ กมธ. ปรับปรุงและเสนอโดย สุรวาท ทองบุ และ สส.พรรคก้าวไกล โดยมีแขกรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ - รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีครุศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผอ.ธนชน มุทาพร ชมรม ผอ.สพท. - ดร.รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อนุ กมธ. -…See More
Apr 26
Maris A is now a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Apr 25
Surin yingneuk posted a note

ไม่ต้องการผู้นำ

แถลงการณ์เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง ขอเรียกร้องให้นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา(กมว.) ลาออกจากทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครู      …
Apr 20
Surin yingneuk's 2 notes were featured
Mar 18
Surin yingneuk posted notes
Mar 18
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post No Title
"นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน วันที่ 19 มีนาคม…"
Mar 18
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ก.ค.ศ.เร่งทบทวนเกือบ2พัน ขรก. ถูกตัดสิทธิยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ‘ว13’ คาดรู้ผล กลางเดือน พ.ย.หลังเรื่องถูกดอง กว่า 3-4 ปี
Mar 18
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"ติดตามข่าว ขีดเส้นใต้ไว้ติดตาม เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,933 ราย ยื่นขอทบทวนมติคณะกรรมการ…"
Mar 18
Surin yingneuk replied to Surin yingneuk's discussion การเสนอขอทบทวนการมีคุณสมบัติเพื่อการพิจารณา "ครูเชี่ยวชาญ"
"ข่าวความเคลื่อนไหว 17 มีนาคม 2564 มติชน *คาดว่า จะเริ่มประกาศ ปลายมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2564"
Mar 17
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post "คุณหญิงกัลยา" จี้โรงเรียนเขียนโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ โรงเรียนละ 2 ล้าน
"สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 349 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน 183 แห่ง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจำนวน 77 แห่ง และ โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง (Stand Alone) จำนวน 89 แห่ง…"
Mar 17
Surin yingneuk posted a blog post

"คุณหญิงกัลยา" จี้โรงเรียนเขียนโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ โรงเรียนละ 2 ล้าน

15มี.ค.64- ที่หอประชุมคุรุสภา - กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรี ศธ. รักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ.  กล่าวนโยบายให้แก่ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกจังหวัด ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้แผนดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมาก…See More
Mar 17
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Feb 20
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
"ขอบคุณมากคุณกำนันอธิบายได้ดีมากไม่กั๊กเลย......เห็นแล้วอยากลองปลูกไว้กินเองไม่หวงวิชาเลยขอไห้เจริญรุ่งเรือง"
Feb 4
Surin yingneuk posted notes
Jan 26
Arvind Kumar Sahani is now a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 20

Events

Photos

 • Add Photos
 • View All

© 2021   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service