การพิจารณา (ด้านที่ ๒) ด้านความรู้ความสามารถ

                        สื่อนำเสนอเพื่อการประเมิน วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ว.13 เชิงประจักษ์ 
                                 การพิจารณา (ด้านที่ ๒) ด้านความรู้ความสามารถ

  • การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง

  • ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ สธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สําหรับให้คณะกรรมการการประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นคู่มือในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

    ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และ
    ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

 

คำชี้แจง


คู่มือการประเมินนี้ ประกอบด้วยเอกสาร จํานวน 3 รายการ ดังนี้


1. แผนภูมิการประเมิน 2. สรุปสาระสําคัญ 3. แบบบันทึกการประเมิน มีจํานวน 4 แบบ ดังนี้
       3.1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 4 (ดีเด่น) ใช้สําหรับกรรมการบันทึกผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในแต่ละตอน จํานวน 5 ตอน โดยนําระดับคุณภาพ ที่ประเมินไว้มาคิดเป็นค่าคะแนน รวมทั้งบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น ในเรื่องที่ประเมิน
       3.2 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ก.ค.ศ. S/1.1 (ดีเด่น) ใช้สําหรับกรรมการบันทึกผลการประเมิน ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ หรือ ในงานที่รับผิดชอบ โดยนําระดับคุณภาพที่ประเมินไว้มาคิดเป็นค่าคะแนน รวมทั้งบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมิน
       3.3 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3) ก.ค.ศ. 6/1.1 (ดีเด่น) ใช้สําหรับกรรมการบันทึกผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และส่วนที่ 3 ผลงานทางวิชาการ ผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง โดยนําระดับคุณภาพที่ประเมินไว้มาคิดเป็นค่าคะแนน(ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) รวมทั้งบันทึก ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และผลงาน ทางวิชาการ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
       3.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ก.ค.ศ. /1 (ดีเด่น) ใช้สําหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ทําหน้าที่เลขานุการ บันทึกผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของกรรมการทั้ง 3 คน ความเห็น ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการประเมินและข้อสังเกตในภาพรวมของการประเมิน

Views: 37

Reply to This

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Feb 20
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
"ขอบคุณมากคุณกำนันอธิบายได้ดีมากไม่กั๊กเลย......เห็นแล้วอยากลองปลูกไว้กินเองไม่หวงวิชาเลยขอไห้เจริญรุ่งเรือง"
Feb 4
Surin yingneuk posted notes
Jan 26
Arvind Kumar Sahani is now a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 20
Surin yingneuk's 3 notes were featured
Jan 7
Surin yingneuk posted a note
Jan 7
Surin yingneuk posted a note

ชี้โควิดกระตุ้นครูคิดค้นนวัตกรรมศึกษา เกิดโมเดลใหม่หลากหลาย https://www.kroobannok.com/88673

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสถาบัน วิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์การศึกษาที่ได้ผลกระทบของจากโรคโควิด-19 พบว่า โรคโควิด-19…
Jan 5
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ปี 2559 - 60 -  61 - 62 -  63 มาสู่ปี 2564การติดตามผลการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่ยาวนาน"
Dec 30, 2020
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"สถานี ก.ค.ศ. : ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556 สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.…"
Dec 30, 2020
Surin yingneuk left a comment for โรงเรียนรอบร้ั้วครอบครัวล้อมรัก
"โรงเรียนรอบร้ั้วครอบครัวล้อมรักBangsaiyModel"
Dec 29, 2020
Surin yingneuk updated their profile
Dec 28, 2020
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ
Dec 28, 2020
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ.
Dec 28, 2020
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Dec 28, 2020
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556"
Dec 27, 2020
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ก.ค.ศ.พิจารณาการขอทบทวนผลพิจารณาคุณสมบัติการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 by webmaster 21 มิถุนายน 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…"
Dec 27, 2020

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2021   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service