ทศพิธ ราชธรรม - จริยวัตร 10

ท ศ พิ ธ ร า ช ธ ร ร ม ห รื อ จ ริ ย วั ต ร 10

ประการที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ ซึ่งไม่ได้จำเพาะเจาะจง สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดา ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้ เพื่อเป็นไปโดยธรรม และยังประโยชน์สุข ให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี

ทศพิธราชธรรม เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ราชธรรม 10ปรากฎอยู่ในพระสูตร ขุททกนิกาย ืชาดก ปรากฏพระคาถาดังนี้

ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ อกฺโกธํ อวิหิสญฺจขนฺติญฺจ อวิโรธนํ.

1. ทาน (ทานํ) การให้และแบ่งปัน ให้การสนับสนุนแก่คนทำดี
2. ศีล (สีลํ) คือความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจาและใจ
3. บริจาค ( ปริจาคํ )การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
4. ความซื่อตรง ( มทฺทวํ ) คือ การปฏิบัติโดยซื่อสัตย์ซื่อตรง สุจริตมีความจริงใจ
5. ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยนกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม
6. ความเพียร ( ตปํ ) คือ ความเพียร ต้องการทำกิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์
7. ความไม่โกรธ (อกฺฺโกธํ) คือ การไม่แสดงความโกรธไม่เกรี้ยวกราดไม่วินิจฉัยความด้วยอำนาจความโกรธ
8. ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การไม่เบียดเบียนไม่หลงอำนาจ ไม่อาฆาตเกลียดชัง
9. ความอดทน (ขันติ) คือ การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวงอดทนต่องานที่ตรากตรำเหนื่อยยาก
10. ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือเอาความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลัก

ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม 10 ประการ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นหัวใจในการปกครอง ที่องค์พระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครองบ้านเมือง ได้ทรงเคารพและยึดเป็นแนวทางในการบริหารประเทศตลอดมา
บุคคลใดก็ตาม หากประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม 10ประการนี้ ย่อมได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า เป็นผู้ปกครองโดยธรรม ส่งผลให้สังคมนั้นสงบสุขในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : วิกิพีเดีย

Views: 54509

Comment

You need to be a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40 to add comments!

Join เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40

   9/12/2012
Flag Counter

Latest Activity

Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Feb 20
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
"ขอบคุณมากคุณกำนันอธิบายได้ดีมากไม่กั๊กเลย......เห็นแล้วอยากลองปลูกไว้กินเองไม่หวงวิชาเลยขอไห้เจริญรุ่งเรือง"
Feb 4
Surin yingneuk posted notes
Jan 26
Arvind Kumar Sahani is now a member of เครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 kruthai40
Jan 20
Surin yingneuk's 3 notes were featured
Jan 7
Surin yingneuk posted a note
Jan 7
Surin yingneuk posted a note

ชี้โควิดกระตุ้นครูคิดค้นนวัตกรรมศึกษา เกิดโมเดลใหม่หลากหลาย https://www.kroobannok.com/88673

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสถาบัน วิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์การศึกษาที่ได้ผลกระทบของจากโรคโควิด-19 พบว่า โรคโควิด-19…
Jan 5
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ปี 2559 - 60 -  61 - 62 -  63 มาสู่ปี 2564การติดตามผลการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่ยาวนาน"
Dec 30, 2020
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"สถานี ก.ค.ศ. : ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556 สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.…"
Dec 30, 2020
Surin yingneuk left a comment for โรงเรียนรอบร้ั้วครอบครัวล้อมรัก
"โรงเรียนรอบร้ั้วครอบครัวล้อมรักBangsaiyModel"
Dec 29, 2020
Surin yingneuk updated their profile
Dec 28, 2020
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ
Dec 28, 2020
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา รางวัลระดับชาติ ก.ค.ศ.
Dec 28, 2020
Surin yingneuk liked Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
Dec 28, 2020
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556"
Dec 27, 2020
Surin yingneuk commented on Surin yingneuk's blog post ครูต้นแบบ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูเกียรติยศ(Teacher Award)
"ก.ค.ศ.พิจารณาการขอทบทวนผลพิจารณาคุณสมบัติการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 by webmaster 21 มิถุนายน 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…"
Dec 27, 2020

Events

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2021   Created by Surin yingneuk.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service